AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
 
 
 
 
ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin satışı üzrə pul hərraclarının və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payların hərraclar vasitəsilə satışının həyata keçirilməsi üçün zəruri olan sənədlərin nümunəvi formaları


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI   ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN YANINDA HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ
SƏHMDAR  CƏMİYYƏTİNİN  SƏHMLƏRİNİN  SATIŞI  ÜZRƏ  KEÇİRİLƏN  PUL  HƏRRACINDA  İŞTİRAK  ETMƏK  ÜÇÜN
 
SİFARİŞ

Sifarişçi:________________________________________________________________________________

         (S.A.A, şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri, ünvanı və ya hüquqi şəxsin tam adı, ünvanı, dövlət qeydiyyat  №-si, verilmə tarixi)

 

_______________________________________________________________________________________

 

Mən, __________________________________________________________________________________

(fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin  s.a.a., şəxsiyyət vəsiqəsinin və etibarnamənin göstəriciləri)

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

                                                  

 

Səhmləri satışa çıxarılan _______________________________________________________________ səhmdar                                                                           (səhmdar cəmiyyətinin tam adı)

                                              

cəmiyyətinin səhmlərinin satışı üzrə ___________________________ tarixdə  keçiriləcək hərracda iştirak etmək

 

 və həmin səhmdar cəmiyyətinin ________________________________________________________________________________

                                                                                                                            ( rəqəm və sözlə)

_______________________________________________ədəd ( ______________ %) səhmini   almaq istəyirəm.

 

Bunun müqabilində (rəqəm və sözlə):____________________________________________________             
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                
                                                                                                 ______________                             
manat

  məbləğində beh köçürmüşəm.

     1.Hərracda qalib  gələrəmsə, aşağıdakı şərtlər barədə öhdəlik götürürəm:

- hərrac başa çatdığı gün hərracın yekunları haqqında protokolu imzalamaq;

- protokol imzalandıqdan sonra 10 (on) təqvim günü  ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq  olaraq    

  satıcı (Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələlrəi Komitəsi) ilə alqı-satqı müqaviləsini bağlamaq;  

- müqavilənin bağlandığı andan ən geci 30 (otuz) bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini satıcının   

  müəyyən etdiyi hesaba köçürmək.

2.Birinci bənddə göstərilən şərtlərin hər hansı birisindən imtina edərəmsə satıcının hesabına köçürdüyüm behin onun sərəncamında qalmasına razılıq verirəm.

Dövlətin payı bizim müəssisənin nizamnamə kapitalının _______ %-ni təşkil edir.

Xarici hüquqi və ya fiziki şəxslərin payı bizim müəssisənin nizamnamə kapitalının _______ %-ni təşkil edir.

Sifarişə əlavə olunur:

    1.Behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.

    2.Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin və ya təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri.

    3.Sifariş fiziki və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə onun sifarişçi adından hərəkət

       hüququnu təsdiq edən sənəd.

 

Sifarişçi və ya vəkil edilmiş şəxsin imzası:

                                                                              ____________________                                _________________________

                          (imza)                                                     (S.A.A.)

M.Y.

Tarix:              “ ___” _______________  20 ___ il

 

Qəbul etdi:

Səhmlərin satışı üzrə pullu

hərracların təşkili sektoru        ____________________                                _________________________

                                                                 (imza)                                                          (S.A.A.)                           

 

Tarix:              “ ___ “ _______________  20 ___ il

                                                                   

 


AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN YANINDA HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

SƏHMLƏRİN  SATIŞI  ÜZRƏ  PUL  HƏRRACINDA  İŞTİRAK  ETMƏK

ÜÇÜN  VERİLƏN  SIFARİŞLƏRİN  QƏBULU  VƏ  İŞTİRAKÇILARIN

QEYDİYYATI  HAQQINDA  HƏRRAC  KOMİSSİYASININ

 


  0/0 №-li  PROTOKOLU

                                                                                                                                                                     

                                                                                                           “___” _______20    il

 

Keçirilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

 

Satıcı: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Komissiyanın sədri:                      

Komissiyanın üzvləri:       

                                                                                             

                                              

Səhmləri satılan səhmdar cəmiyyətinin

tam adı:                                                              

 

Hüquqi ünvanı:                               

 

Səhmləri satılan səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin

ümumi sayı (rəqəm və sözlə):                                                                                                                        ədəd                                                                                       

Bir səhmin nominal dəyəri (rəqəm və sözlə):                                                                                              manat                    

Satışa çıxarılan

səhmlərin sayı (rəqəm və sözlə):                                                                                                                  ədəd

Satışa çıxarılan səhmlərin nominal

dəyəri (rəqəm və sözlə):                                                                                                                              manat                  

Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin

hərrac qiyməti (rəqəm və sözlə):                                                                                                                 manat

                                                                                                                                                              

 

Pul hərracında iştirak etmək üçün verilən sifarişlər:

Sifarişin №-si

Sifarişçinin tam adı

Ünvan

Sifarişin verilmə tarixi

 

 

 

 

 

 

Pul hərracında iştirak etmək üçün

verilən sifarişlərin ümumi sayı:                                                                                                          ədəd

                                                                                                             (rəqəm və sözlə)

 

Komissiyanın sədri:                                  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                       (imza)                                   

Komissiyanın üzvləri:                    _______________

                                                                                       (imza)

                                      _______________

                                      (imza) 

                               _______________

                                      (imza)

                               _______________                  

                                      (imza)

                                                                                                                                                            

                                                                 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN  YANINDA HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

SƏHMLƏRİN  SATIŞI  ÜZRƏ  PUL  HƏRRACININ  YEKUN

 


PROTOKOLU   №  00/00

Hərracın keçirilmə tarixi və vaxtı:  “____” ______________ 20   il

Keçirilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

Satıcı: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Komissiyanın sədri:               

Komissiyanın üzvləri:                                                                                              

 

Səhmləri satılan səhmdar cəmiyyətinin

tam adı:                                 

Hüquqi ünvanı:                                                                                        

Səhmləri satılan səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin

ümumi sayı (rəqəm və sözlə ):                                                      __                                                           ədəd

Bir səhmin nominal dəyəri (rəqəm və sözlə):                                   ___                                                     manat   

            

Hərracın iştirakçıları:

                              (fiziki şəxslər üçün - S.A.A., şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri,ünvanı; hüquqi şəxslər üçün - tam adı, DQ №-si, verilmə tarixi)                                                                                                                                                                                                                      

 Qalib(alıcı):                                                     

                                                                                      (fiziki şəxslər üçün - S.A.A., hüquqi şəxslər üçün - tam adı)

Satışa çıxarılan

səhmlərin sayı (rəqəm və sözlə):                                                                                                                  ədəd      

o cümlədən faizlə (rəqəm və sözlə):                                                                                                                %

Satışa çıxarılan səhmlərin nominal

dəyəri (rəqəm və sözlə)                                                                                                                                manat                     

Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin

hərrac qiyməti (rəqəm və sözlə):                                                                                                                   manat

Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı

hərrac qiyməti (rəqəm və sözlə):                                                                                                                 manat

Qalib(alıcı)tərəfindən

alınmış səhmlərin sayı (rəqəm və sözlə):                                                                                                 ədəd

Qalib(alıcı)tərəfindən

ödənilmiş beh:                                                                                                                              manat  

Qalib(alıcı)tərəfindən ödənilməli

məbləğ (rəqəm və sözlə):                                                                                                                     manat

Protokol imzalandığı andan 10 (on) təqvim günü ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq alqı-satqı mügaviləsi imzalanmalı, müqavilə bağlandığı andan ən geci 30 (otuz) bank günü müddətində səhmlərin dəyəri tam ödənilməlidir.

     Alıcı göstərilən müddətdə müqaviləni imzalamaqdan imtina edərsə onun tərəfindən ödənilmiş beh geri qaytarılmır və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür.

      Bu protokol səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı mügaviləsinin bağlanması üçün hüquqi sənəddir.

Komissiyanın sədri:                _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                              (imza)                                   

Komissiyanın üzvləri: _______________

                                                                              (imza)

                          _______________

                               (imza)

                   _______________

                               (imza)

                   _______________                  

                               (imza)

Qalib (alıcı):                             _______________

                                                            (imza)     

 

 

Hərracçı

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİ 

 


SƏHMDAR  CƏMİYYƏTİNİN  SƏHMLƏRİNİN  ALQI-SATQI

M Ü Q A V İ L Ə S İ  № 00/00- 20_  /PA

 

 

Bakı şəhəri                                                                                                                        “___ ”_________ 20  __ il

                                                                                        

 

 

        Bundan sonra  “Satıcı”  adlandırılacaq, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin_________________şəxsində, bir tərəf və bundan sonra “Alıcı” adlandırılacaq,  şəxsində, digər tərəf arasında aşağıdakılar haqqında MÜQAVİLƏ  bağlanmışdır.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  1. Müqavilənin predmeti

 

          1.1. Müqavilənin  predmetini  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin “___” 20    il tarixdə keçirilmiş _____ pul hərracında “Alıcı”nın satın aldığı “    “ səhmdar cəmiyyətinin səhmləri təşkil edir   (“___” 20    il tarixli 00/00 saylı  Protokol).

          1.2. “Satıcı” satır, “Alıcı” isə bu müqavilədə göstərilən şərtlərlə ________ ünvanında yerləşən “      “ səhmdar cəmiyyətinin  nizamnamə kapitalının  ____ (___) %-ni təşkil edən ____ (_____) ədəd adi səhmini hərracda müəyyən olunmuş axırıncı satış qiyməti ilə  ____  (_____) manata alır.                                                                               

                1.3. Hərracda satılmış səhmlərin axırıncı satış qiyməti ilə məbləği tam ödənildikdən sonra səhmlər üzərində «Alıcı»nın mülkiyyət hüququ yaranır.

 

 

  1. Tərəflərin öhdəlikləri

 

2.1. “Satıcı”, tərəflər arasında bağlanmış müqavilə imzalandıqdan sonra   səhmlərin “Alıcı”sı haqqında məlumatın reyestr saxlayana - Milli Depozit Mərkəzinə verilməsini təmin edir.

         2.2. “Alıcı”, satılmış səhmlərin dəyərinin (bu müqavilənin 1.2 bəndində göstərilən məbləğin) qalan hissəsini Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsinin ________________________________№-li tranzit hesaba (VÖEN: 2000015631) ən geci 30 (otuz) bank günü müddətində tam ödəməlidir.

 

 

 

 

  1. Tərəflərin məsuliyyəti

 

           3.1. “Alıcı” satın aldığı səhmlərin  dəyərini müqavilə bağlandığı  andan ən geci  30 (otuz) bank günü müddətində ödəmədikdə, müqavilə qüvvədən düşmüş hesab edilir, ödənilmiş beh  geri qaytarılmır və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür.

 

  1. Əlavə şərtlər

 

           4.1. Bu müqavilə müvafiq qaydada imzalandığı andan qüvvəyə minir.

           4.2.Əlavələr və dəyişikliklər müvafiq qaydada qeydiyyata alınmış olduğu halda qanuni hesab edilir.

           4.3.Bu müqavilə üzrə tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həll olunur.

           4.4. Müqavilə 3 (üç) nüsxədə tərtib olunur: 1 (bir) nüsxəsi “Satıcı”da, 1 (bir) nüsxəsi “Alıcı”da saxlanılır, 1 (bir) nüsxəsi isə Milli Depozit Mərkəzinə təqdim edilir.

 

 

 

         “Alıcı”:                                                                             “Satıcı”:                                       

 

___________________ 

Ş/V AZE№__________

Ünvan______________

 

 

 

 ________________

              (imza)

 

  

 

 “Icraçı”:

 

 

 ________________

               (imza)

 

Azərbaycan Respublikası

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

 

 

 

 

 

  __________________

                   (imza)

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  ƏMLAK  MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA HƏRRACLARIN TƏŞKİLİ  ÜZRƏ AUKSİON MƏRKƏZİ

 

 


«___» _____20       il tarixdə keçirilən ______ pul hərracının

nəticələri haqqında hərrac komissiyasının  

 

YEKUN  PROTOKOLU   № ___

 

Keçirilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

 

Satıcı:  Azərbaycan Respublikası  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

 

Komissiyanın sədri:               

Komissiyanın üzvləri:            

 

 

 

Səhmləri satışa çıxarılan səhmdar

cəmiyyətlərin sayı                                                                                                                        ədəd

                                      (rəqəm və sözlə)

 

Sifarişləri qəbul olunan səhmdar

cəmiyyətlərin sayı:                                                                                                                        ədəd    

                                                                                        (rəqəm və sözlə)

 

Hərrac iştirakçılarının sayı:                                                                                                          nəfər    

                                                                                          (rəqəm və sözlə)

 

Səhmləri satılan səhmdar

cəmiyyətlərin sayı:                                                                                                                        ədəd

                                                                                          (rəqəm və sözlə)

 

Əlavə №1          vərəqdə

________________________________________________________________________________

 

Hərracı baş tutmamış və səhmləri

satıcıya qaytarılan səhmdar cəmiyyətlərin sayı                                                                               ədəd

                                                                                                                                  (rəqəm və sözlə)

            

Əlavə №2     vərəqdə

 

 

 

Komissiyanın sədri:                _______________ 

                                                           (imza)

Komissiyanın üzvləri:             _______________ 

                                                                              (imza)

                                       _______________

                                         (imza)

                                  _______________ 

                                         (imza)

                   _______________ 

                               (imza)

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI   ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN  YANINDA   HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ  ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

SƏHMLƏRİN  SATIŞI  ÜZRƏ  PUL  HƏRRACININ 

BAŞ  TUTMAMASI  BARƏDƏ  HƏRRAC  KOMISSIYASININ

 

 


00  №-li  PROTOKOLU

 

 

                                                                                                          “___” ______ 20       il

 

 

Hərracın keçirilmə tarixi və vaxtı:  “___” ______ 20      il

 

Keçirilmə yeri:   Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

                  

 

Satıcı:  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

 

Komissiyanın sədri:               

                                                                                         

Komissiyanın üzvləri:            

  

 

 

          Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin                        “___” ______ 20__ il  tarixli ____ nömrəli sərəncamına əsasən ____ pul hərracında satışa çıxarılmış ___ (___) səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin alınması üçün sifariş verilmədiyindən hərrac baş tutmamış və səhmdar cəmiyyətlərin səhmləri “Satıcı”nın sərəncamında qalmış hesab edilir.

          Siyahı əlavə olunur.

 

 

 

Komissiyanın sədri:          _________________

                                                           (imza)                                   

Komissiyanın üzvləri:   _________________

                                                           (imza)

                          _________________

                               (imza)

                   _________________

                               (imza)

                   _________________

                                                           (imza)

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI   ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN  YANINDA HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

MÜŞTƏRƏK MÜƏSSİSƏLƏRİN DÖVLƏTƏ MƏXSUS PAYLARIN SATIŞI ÜZRƏ KEÇİRİLƏN

PUL HƏRRACINDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN

SİFARİŞ

Sifarişçi:________________________________________________________________________________

         (S.A.A, şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri, ünvanı və ya hüquqi şəxsin tam adı, ünvanı, dövlət qeydiyyat  №-si, verilmə tarixi)

_______________________________________________________________________________________

 

Mən, __________________________________________________________________________________

(fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən vəkil edilmiş şəxsin S.A.A., şəxsiyyət vəsiqəsinin və etibarnamənin göstəriciləri)

 

_______________________________________________________________________________________

                                                  

________________________________________ müştərək müəssisənin dövlətə məxsus payıların satışı üzrə          (müştərək müəssisənin  tam adı)

                                              

_____________________________tarixdə keçiriləcək hərracda iştirak etmək və həmin  müştərək müəssisənin

 

satışa çıxarılan dövlət paylarının (Nizamnamə kapitalının  _______________%) ilkin hərrac (satış) qiymətinə

                                                                                                                         

_____________________________________________________________________manata almaq istəyirəm

                                                                                                    (rəqəm və sözlə)

 

Bunun müqabilində (rəqəm və sözlə):_____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

  __                                                                                                                                                                manat

  məbləğində beh köçürmüşəm.

     1.Hərracda qalib  gələrəmsə, aşağıdakı şərtlər barədə öhdəlik götürürəm:

- hərrac başa çatdığı gün hərracın yekunları haqqında protokolu imzalamaq;

-protokol imzalandıqdan sonra 10 (on) təqvim günü ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq           

 olaraq satıcı (Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi) ilə alqı-satqı müqaviləsini   bağlamaq;

- müqavilənin bağlandığı andan ən geci 30 (otuz)bank günü müddətində ödənilməli olan pul vəsaitini satıcının   

  müəyyən etdiyi hesaba köçürmək.

2.Birinci bənddə göstərilən şərtlərin hər hansı birisindən imtina edərəmsə satıcının hesabına köçürdüyüm   

   behin onun sərəncamında qalmasına razılıq verirəm.

   Dövlətin payı bizim müəssisənin nizamnamə kapitalının _______ %-ni təşkil edir.

   Xarici hüquqi və ya fiziki şəxslərin payı bizim müəssisənin nizamnamə kapitalının _______ %-ni təşkil edir.

   Sifarişə əlavə olunur:

     1.Behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin surəti.

2.Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin və ya təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surətləri.

3.Sifariş fiziki və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildiyi təqdirdə onun sifarişçi adından hərəkət

        hüququnu təsdiq edən sənəd.

 

Sifarişçi və ya vəkil edilmiş şəxsin imzası:

                                                                              ____________________                                _________________________

                                                                                              (imza)                                                     (S.A.A.)

M.Y.

 

Tarix:              “ ___” _______________  20      il

 

Qəbul etdi:

Səhmlərin satışı üzrə pullu

hərracların təşkili sektoru        ____________________                                _________________________

                                                                            (imza)                                                                         (S.A.A.)                           

Tarix:              “ ___ “ _______________  20     il

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI   ƏMLAK  MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN

  YANINDA  HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ  ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ 

MÜŞTƏRƏK  MÜƏSSİSƏNİN  NİZAMNAMƏ  KAPİTALINDAKI  DÖVLƏTƏ  MƏXSUS 

PAYLARIN  SATIŞI  ÜZRƏ  KEÇİRİLƏN  PUL  HƏRRACINDA  İŞTİRAK  ETMƏK  ÜÇÜN VERİLƏN  SIFARİŞLƏRİN  QƏBULU  VƏ  İŞTİRAKÇILARIN  QEYDİYYATI  HAQQINDA  HƏRRAC  KOMİSSİYASININ

 

 

 


00/00 №-li PROTOKOLU  

                                      

                                                                                                         “____” ______________ 20        il

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      

Keçrilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

Satıcı: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi __________

Komissiyanın sədri:    

Komisiyanın üzvləri:

Müştərək müəssisənin tam adı ________________________________________________________      

 

Hüquqi ünvanı: ___________________________________________________________________                                                            

 

Müştərək  müəssisənin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payları              

                                                                                                                                                                  ______________________________________________________________ ____________manat

                                                                             (rəqəm və söz ilə):

Satiıa çıxarılan müştərək müəssisənin ilkin hərrac qiyməti                                                                                      

                                                                                                                                                      manat

                                                                                                                  (rəqəm və sözlə):                                                                      

 

Pul hərracında iştirak etmək üçün verilən sifarişlər və iştirakçılar:

Sifarişin №-si

Sifarişçinin tam adı

Ünvanı

Sifarişin verilmə tarixi

 

 

 

 

 

 

 

Pul hərracında iştirak etmək üçün

verilən sifarişlərin və iştirakçıların ümumi sayı:        _______________  ______   _  ______ ədəd  

                                                                        (rəqəm və sözlə)

Komissiyanın sədri:    

                                               ____________________

                                                                               (imza)

Komisiyanın üzvləri:              ____________________

                                                                               (imza)

                                                               ____________________

                                                                               (imza)

                                                               ____________________

                                                                               (imza)

                                                               ____________________

                                                                              (imza)

                                                               ____________________

                                                                               (imza)

 

 

                                                                           

        

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİNİN  YANINDA HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

MÜŞTƏRƏK MÜƏSSİSƏNİN NİZAMNAMƏ KAPİTALINDAKI DÖVLƏTƏ MƏXSUS PAYLARIN SATIŞI ÜZRƏ KEÇİRİLƏN PUL HƏRRACININ YEKUN

 


PROTOKOLU   №  MM/00

Hərracın keçirilmə tarixi və vaxtı:  “     ” ___________ 20      il

Keçirilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

Satıcı: Azərbaycan Respublikası  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Komissiyanın sədri:               

Komissiyanın üzvləri:                                                                                                         

Müştərək müəssisənin

tam adı:                                                          

 


Hüquqi ünvanı:                                                                                        

Müştərək müəssisənin nizamnamə kapitalındakı

dövlətə məxsus payları (rəqəm və sözlə):                                                                                              manat

 

o cümlədən faizlə (rəqəm və sözlə):                                                                                                            %

 

Hərracın iştirakçıları:

                                  (fiziki şəxslər üçün - S.A.A., şəxsiyyət vəsiqəsinin göstəriciləri,ünvanı; hüquqi şəxslər üçün - tam adı, DQ №-si, verilmə tarixi)                                                                                                                                                                                                                      

 Qalib(alıcı):                                                     

                                                                                       (fiziki şəxslər üçün - s.a.a., hüquqi şəxslər üçün - tam adı)

Müştərək müəssisənin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payının

ilkin hərrac qiyməti (rəqəm və sözlə):                                                                                                   manat 

Müştərək müəssisənin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus paylarının

axırıncı hərrac qiyməti (rəqəm və sözlə):                                    _                                                        manat                    

Qalib(alıcı)tərəfindən

ödənilmiş beh(rəqəm və sözlə):________                                                                                            manat  

Qalib(alıcı)tərəfindən ödənilməli

məbləğ (rəqəm və sözlə):                                                                                                                       manat

           

            Protokol imzalandığı andan 10 (on) təqvim günü ərzində qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq olaraq alqı-satqı mügaviləsi imzalanmalı, müqavilə bağlandığı andan ən geci 30 (otuz) bank günü müddətində müştərək müəssisənin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payının axırıncı satış  qiyməti tam ödənilməlidir

     Alıcı göstərilən müddətdə müqaviləni imzalamaqdan imtina edərsə onun tərəfindən ödənilmiş beh geri qaytarılmır və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür.

      Bu protokol müştərək müəssisənin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus paylarının alqı-satqı mügaviləsinin bağlanması üçün hüquqi sənəddir.

Komissiyanın sədri:               

                                               _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                              (imza)                                   

Komissiyanın üzvləri:             _______________

                                                                              (imza)

                          _______________

                               (imza)

                   _______________

                               (imza)

                   _______________                  

                               (imza)

Qalib (alıcı):                             _______________

                                                                               (imza)             

 

 

Hərracçı:

 

 

 

                                        

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİ 

 


   MÜŞTƏRƏK  MÜƏSSİSƏNİN NİZAMNAMƏ KAPİTALINDAKI

DÖVLƏTƏ MƏXSUS PAYLARIN ALQI-SATQI

M Ü Q A V İ L Ə S İ  № 00/00- 20  /PA

 

 

 

Bakı şəhəri                                                                                                                        “___ ”_________ 20___ il

                                                                                         

 

 

        Bundan sonra  «Satıcı»  adlandırılacaq, Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin_________________şəxsində, bir tərəf və bundan sonra “Alıcı” adlandırılacaq,  şəxsində, digər tərəf arasında aşağıdakılar haqqında MÜQAVİLƏ  bağlanmışdır.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  1. Müqavilənin predmeti

 

          1.1. Müqavilənin  predmetini  Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin “___” 20__  il tarixdə keçirilmiş _____ pul hərracında “Alıcı”nın satın aldığı “   “ müştərək müəssisəsinin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payları təşkil edir (“___” ________ 20   il tarixli 00/00 saylı  Protokol).

          1.2. «Satıcı» satır, “Alıcı” isə bu müqavilədə göstərilən şərtlərlə ________ ünvanında yerləşən “      “ müştərək müəssisəsinin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payları ____ (___) %-ni təşkil edən hərracda müəyyən olunmuş axırıncı satış qiyməti ilə  ____  (_____) manata alır.                                                                                

                1.3. Hərracda satılmış müştərək müəssisəsinin dövlətə məxsus payının axırıncı satış qiyməti ilə məbləği tam ödənildikdən sonra müştərək müəssisəsinin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payları üzərində «Alıcı»nın mülkiyyət hüququ yaranır.

 

 

  1. Tərəflərin öhdəlikləri

 

2.1. “Satıcı”, tərəflər arasında bağlanmış müqavilə imzalandıqdan sonra   səhmlərin “Alıcı”sı haqqında məlumatın reyestr saxlayana - Milli Depozit Mərkəzinə verilməsini təmin edir.

         2.2. “Alıcı”, satılmış səhmlərin dəyərinin (bu müqavilənin 1.2 bəndində göstərilən məbləğin) qalan hissəsini Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsinin ______________________________ №li tranzit hesaba (VÖEN: 2000015631) ən geci 30 (otuz) bank günü müddətində tam ödəməlidir.

 

 

 

 

 

  1. Tərəflərin məsuliyyəti

 

           3.1. “Alıcı” satın aldığı birgə müəssisəsinin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payları  dəyərini müqavilə bağlandığı  andan ən geci  30 (otuz) bank günü müddətində ödəmədikdə, müqavilə qüvvədən düşmüş hesab edilir, ödənilmiş beh  geri qaytarılmır və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülür.

 

  1. Əlavə şərtlər

 

           4.1. Bu müqavilə müvafiq qaydada imzalandığı andan qüvvəyə minir.

           4.2.Əlavələr və dəyişikliklər müvafiq qaydada qeydiyyata alınmış olduğu halda qanuni hesab edilir.

           4.3.Bu müqavilə üzrə tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həll olunur.

           4.4. Müqavilə 3 (üç) nüsxədə tərtib olunur: 1 (bir) nüsxəsi “Satıcı”da, 1 (bir) nüsxəsi “Alıcı”da saxlanılır, 1 (bir) nüsxəsi isə Milli Depozit Mərkəzinə təqdim edilir.

 

 

 

         “Alıcı”:                                                                             “Satıcı”:                                       

 

___________________ 

Ş/V AZE№__________

Ünvan______________

 

 

 

 

 ________________

              (imza)

 

 

 

 

  

 

 “Icraçı”:

 

 

 ________________

               (imza)

 

Azərbaycan Respublikası

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

 

 

 

 

 

  __________________

                   (imza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT  KOMİTƏSİ  YANINDA    HƏRRACLARIN  TƏŞKİLİ  ÜZRƏ  AUKSİON  MƏRKƏZİ

 


“___” __________ 20    il tarixdə keçirilən ______ pul hərracında

müştərək müəssisələrinin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus

payların satışının nəticələri haqqında daimi hərrac komissiyasının  

 

YEKUN  PROTOKOLU   №  MM/00

 

 

Keçrilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

Satıcı: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  

 

Komissiyanın sədri:                  

 

Komissiyanın üzvləri:           

 

 

Satışa çıxarılan müştərək

müəssisələrin sayı                                                                                                                          ədəd

                                                                                  (rəqəm və sözlə)

 

Sifarişləri qəbul olunan müştərək

müəssisələrin sayı:                                                                                                                         ədəd    

                                                                                  (rəqəm və sözlə)

Hərrac iştirakçılarının sayı:                                                                                                            nəfər    

                                                                                  (rəqəm və sözlə)

 

Satılan müştərək müəssisələrin

sayı:                                                                                                                                                 ədəd

                                                                                  (rəqəm və sözlə)

 

Əlavə №1            vərəqdə

________________________________________________________________________________

 

Hərracı baş tutmamış və dövlət payları satıcıya

qaytarılan müştərək müəssisələrin sayı:   ____                                                                                ədəd

                                                                                              (rəqəm və sözlə)

            

Əlavə №2           vərəqdə

 

Komissiyanın sədri:                _______________ 

                                                           (imza)

Komissiyanın üzvləri:            _______________ 

                                                                              (imza)

                                      _______________ 

                                         (imza)

                                  _______________ 

                                         (imza)

                   _______________ 

                               (imza)

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA HƏRRACLARIN TƏŞKİLİ ÜZRƏ AUKSİON MƏRKƏZİ

MÜŞTƏRƏK MÜƏSSISƏNIN, NIZAMNAMƏ KAPITALINDAKI DÖVLƏTƏ MƏXSUS PAYLARIN  SATIŞI  ÜZRƏ  PUL  HƏRRACININ  BAŞ  TUTMAMASI BARƏDƏ HƏRRAC  KOMİSSİYASININ

 


00 №-li PROTOKOLU

 

 

                                                                                                      “____” ____________ 20      il                                                                                       

 

Hərracın keçirilmə tarixi və vaxtı:  “____” ____________ 20      il

Keçirilmə yeri: Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi

Satıcı: Azərbaycan Respublikası  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

Komissiyanın sədri:   

Komissiyanın özvləri:

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin “___” _________  20    il tarixli  “____” nömrəli sərəncamına əsasən ______ pul hərracında satışa çıxarılmış _____ (____) müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus paylarının alınması üçün sifariş verilmədiyindən hərrac baş tutmamış və müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətə məxsus payları “Satıcı”nın sərəncamında qalmış hesab edilir.

          Siyahı əlavə olunur.

 

 

 

Komissiyanın sədri:                _______________ 

                                                           (imza)

Komissiyanın üzvləri:            _______________ 

                                                          (imza)

                                           _______________ 

                                                          (imza)

                                           _______________ 

                                                          (imza)

                                           _______________ 

                                                         (imza)